FUNDACJA EMPERIO W PROJEKCIE
 
Projekt Nawigacja 50 plus był realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr - natomiast koordynatorem w województwie śląskim był obecny Prezes Zarządu Fundacji Emperio - Kornel Ryś.

 
CEL PROJEKTU
Celem głównym inicjatora projektu było wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+ wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze MMSP, MMSP i instytucje otoczenia biznesu we wdrażaniu zarządzania wiekiem.
Projekt Nawigacja 50 PLUS skierowany był do osób pracujących, w grupie wiekowej 50+, zainteresowanych utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, w tym osób zajmujących się świadczeniem usług planowania i zarządzania karierą zawodową na rzecz pracowników niepełnosprawnych; firm z sektora MMSP – kadra zarządzająca, specjaliści Human Resources, pracownicy działów kadr zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzaniem wiekiem personelu w firmach; instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu realizujących politykę promocji zatrudnienia, posiadających instrumenty wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej. W grupie tej znajdują się także doradcy zawodowi publicznych (urzędy pracy) oraz niepublicznych instytucji rynku pracy (agencje poradnictwa zawodowego)

Założeniem projektu było wypracowanie i wdrożenie do praktyki modelu NAWIGACJA 50+, czego bezpośrednim skutkiem będzie wzrost aktywności pracowników 50+ w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach a także wzrost świadomości instytucji biorących udział w projekcie w zakresie właściwego ZZL, w tym zarządzania wiekiem.

 
DZIAŁANIA PROJEKTOWE
 
W ramach projektu - Prezes Fundacji Emperio był odpowiedzialny za koordynowanie projektu BFKK w województwie śląskim. Główe działania wykonane w naszym województwie to:
- zawiązanie na terenie województwa śląskiego Lokalnego Partnerstwa minimum 5 podmiotów zainteresowanych problematyką zarządzania wiekiem (np. instytucji szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, samorządy, niepubliczne instytucje rynku pracy, agencje poradnictwa zawodowego, itd. realizujące politykę promocji zatrudnienia);
- organizacja 3 spotkań Lokalnego Partnerstwa, podczas których wypracowany zostanie, w oparciu o przetestowane przez BFFK narzędzia, własny Plan działania na rzecz utrzymania aktywności osób po 50 roku życia,
- przeprowadzenie przez Lokalnego Menadżera audytu 3 stanowisk pracy zajmowanych przez osoby 50+ w 4 podmiotach (firmy bądź instytucje) z terenu województwa śląskiego, z wykorzystaniem platformy zarządzania wiekiem.

 
GALERIA 

WIĘCEJ INFORMACJI